All Членки

СИИЛ – Скопје

ХОПС – Опции за здрав живот Скопје

SHKKAMVP

PSYCHALB

Асоциација за Економски Развој и Соработка – АDEC

Здружението на граѓани Иницијатива за европска перспектива (ИЕП)

Асоцијација за развој на лидерство Балкан

Споделено знаење

ЗЕЛЕН ОКРУГ

Здружение за развој МЛАДИ ЗА ЈАВЕН ИНТЕРЕС Дебар