Formular për propozim të iniciativave

  Emri i personit/organizatës që propozon iniciativën:
  Biografi e shkurtër e personit/organizatës:
  Logoja e organizatës:
  Email:
  Tel:
  Emri i iniciativës:
  Qëllimi i iniciativës:
  Përshkrimi i shkurtër i iniciativës:
  Sa mjete duhet të grumbullohen (në denarë):
  Për sa kohë duhet të grumbullohen mjetet (ditë ose muaj):
  Fotografi që dëshironi të vendosni në iniciativë: