Партнери во проектот

Фондација за развој на образование и култура АЛБИЗ

ул. „20“, бр. 97, Сарај, 1000 Скопје тел. +389 (0) 2 2057 632, факс: +389 (0) 2 2057 632 е-пошта: info@albiz.org.mk www.albiz.org.mk

Центар за одржлив развој на заедницата

ул. „Вељко Влаховиќ“, бр.13, П.Ф. 41, 1250 Дебар тел. +389(0)46835106, факс: +389 (0) 46 835 106 е-пошта: cscd.db@gmail.com www.cscd.org.mk

Центар за истражување и анализи НОВУС

ул. „Васил Сурчев" бр. 56, 2400 Струмица тел. +389 (0) 75 495 003 е-пошта: zdruzenienovus@gmail.com www.associationnovus.org

Здружение МУЛТИКУЛТУРА

ул. „Дервиш Цара“, 5-2/2, 12000 Тетово тел. +389 (0) 44 377 775 е-пошта: info@multikultura.org.mk www.multikultura.org.mk