За платформата

Платформа за инвестиции во заедницата

Дигиталната платформа за инвестиции во заедницата е отворена за сите засегнати страни во земјата (и за деловната дијаспора). Целта на платформата е да ги согледаме in-situ напорите на нашите членови на ПИЗ во дигиталното поле. Оваа платформа се користи за објавување на резултати на проектот, анализи, предложени иницијативи во заедницата и регулатива. Исто така, платформата служи како алатка за финансирање од толпа за мобилизирање на дополнителни ресурси, особено оние од деловната дијаспора.

 

49

граѓански организации

11

претпријатија

 

0

јавни институции

Членки