Регистрација

Дигиталната платформа за инвестиции во заедницата е отворена за сите засегнати страни во земјата (и за деловната дијаспора). Целта на платформата е да ги согледаме in-situ напорите на нашите членови на ПИЗ во дигиталното поле. Оваа платформа се користи за објавување на резултати на проектот, анализи, предложени иницијативи во заедницата и регулатива. Исто така, платформата служи како алатка за финансирање од толпа за мобилизирање на дополнителни ресурси, особено оние од деловната дијаспора.

Секоја невладина организација, претпријатије или јавна инстиција може да стане дел од нашата платформа преку пополнување на следниот формулар.

    Прикачете лого (ако имате):