Lajme

Katër iniciativa

Katër projekt-idetë e zhvilluara gjatë trajnimeve në kuadër të aktivitetit “Mentorimi i organizatave të shoqërisë civile” që targetojnë grupe qëllimore të ndryshme nga rajoni i Shkupit, Tetovës, Dibrës dhe Strumicës u finalizuan me punën e përbashkët të disa organizatave civile që ndoqën trajnimin. Gjatë javës së ardhshme këto projektet do të vendosen në Platformën për investime në komunitet si inicijativa për gjenerim të mjeteve financiare.