Lajme

PROJEKT iniciativa “Gëzimi i parë”

“Gëzimi i parë” është projekt i dedikuar për kategorinë më të cenueshme dhe më të neglizhuar – fëmijët me nevoja të veçanta nga ShF “Idnina”, për të cilët dëshirojmë të organizojmë një kamp veror pesëditor. Këta fëmijë kurrë më parë nuk kanë pasur mundësi të përjetojnë një pushim familjar, apo të marrin pjesë në shoqërim me bashkëmoshatarët e tyre jashtë qytetit të Shkupit. Me përgjegjësi shoqërore qytetare dhe korporative tu mundësojmë atyre të përjetojnë “Gëzimin e Parë”. Dhuroni për ta!