Публикации

Студии на случај за локална соработка во инвестициите и развој на индикатори за инвестиции во заедницата

Целта на оваа истражување е да се најдат најчестите модели за инвестиции. Според истражувањето локалните инвестиции може да се реализираат преку повеќе модели, како што се јавно приватно партнерство, социјално претприемништво и социјални услуги, општествено одговорни претпријатија, филантропски донации и други неформални модели со цел задоволување на потребите на локалното население од повеќе области како што се животната средина, здравството, образованието, социјалната и економската состојба на жителите. За да се разбере како може да функционираат капиталните инвестиции во заедницата, корисно е да се истражат постоечките модели.