Новости

За одржлив развој на заедницата

Одржливиот развој е развој кој е социјално одговорен и правичен, прифатлив за животната средина и кој се потпира врз основните постулати на граѓанското општество. Платформата за инвестиции во заедницата е добра основа врз која може да се изгради  одржлив развој на заедницата.