Новости

Честит Меѓународен ден на Жените

Комплексноста и предизвиците на процесот на унапредување на положбата на жената наложат ангажман од сите сегменти на општеството, јавен, приватен и граѓански. Платформата за инвестиции во заедницата, во две шеми за под-грантирање, поддржува проекти насочени кон унапредување на положбата на жените и младите и нивниот социо-економски статус.