Членки

Членовите на платформата се од: Граѓанскиот Сектор, Претпријатија, Месни Заедници, Училишта и Лица кои имаат влијание во општеството. Платформата е отворена за сите кои имаат интерес  за инвестиции во заедницата.

[businessdirectory]