0

Anëtarët e platformës

0

Iniciativat e mbështetura

0 ден.

Fondet e caktuara

PLATFORMA DIGJITALE PËR INVESTIME NË KOMUNITET

Platforma digjitale për investime në komunitet është e hapur për të gjithë palët e interesuara në vend (edhe për diasporën edhe për bizneset). Qëllimi i platformës është të shohim përpjekjet in-situ të anëtarëve tanë të PIK në fushën digjitale. Kjo platformë përdoret për të publikuar rezultatet e projektit, analizat, iniciativat e propozuara të komunitetit dhe rregulloret. Platforma shërben gjithashtu si një mjet për të mobilizuar resurse financiare shtesë, veçanërisht ato nga bizneset nga diaspora.

BËHU PJESË E PLATFORMËS

Projekti Platforma për investime në komunitet (PIK)

zbatohet në Shkup, Tetovë, Strumicë dhe Dibër
Skopje
Tetovo
Debar
Strumica

QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT

Avancimi i kapacitetit të organizatave qytetare lokale

Qëllimi specifik i projektit është fuqizimi i kapaciteteve për grumbullimin e mjeteve të komuniteteve lokale përmes iniciativave të udhëhequra nga organizatat qytetare dhe iniciativat publike-private.

Organizatat zbatuese

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz

rr. “20”, nr. 97, Saraj, 1000 Shkup tel. +389 (0) 2 2057 632, faksi: +389 (0) 2 2057 632 е-mail: info@albiz.org.mk www.albiz.org.mk

Qendra për zhvillimin e qëndrueshëm të komunitetit

rr. “Veljko Vlahoviq”, nr.13, F.P. 41, 1250 Dibër tel. +389(0)46835106, faksi: +389 (0) 46 835 106 е-email: cscd.db@gmail.com www.cscd.org.mk

Qendra për hulumtime dhe analiza NOVUS

rr. “Vasil Surçev”, nr. 56, 2400 Strumicë tel. +389 (0) 75 495 003 е-mail: zdruzenienovus@gmail.com www.associationnovus.org

Shoqata Multikultura

rr. “Dervish Cara”, 5-2/2, 12000 Tetovë tel. +389 (0) 44 377 775 е-mail: info@multikultura.org.mk www.multikultura.org.mk

Anëtarët