Новости

,,Здрава храна-здрав живот,,

Oбука ,,Усовршување на вештини за дизајн и пакување на производи и промоција преку користење на ИКТ алатки ,,


Активноста е во рамки на имплементација на проектот ,,Здрава храна -здрав живот,, со поддршка на Фондација Албиз
Community Investment Platform – CIP